Connect gruppe opplegg til talen: «Så og høste» Søndag 1. september 2019

Hovedtekst: Forkynneren 11:1+4+6

Det vi sår og gir videre ut fra våre liv vil alltid få en konsekvens eller høst – slik Bibelen bruker dette bildet. Da hengir vi oss inn i en større sammenheng og blir en del av Guds bevegelse. Dynamis er ordet for kraft i NT som sier noe om bevegelse – ikke stillstand og statisk. Guds kraft er alltid en bevegelseskraft og når denne bevegelsen er i gang så kan lite eller ingenting stoppe den. Slik har det vært helt siden skapelsen da Gud satte alt på sin rette plass.

Gud har alltid en langtidsplan – ikke kortsiktige løsninger på tilværelsen. Han har alltid en tanke for det som kommer lengre fram, neste generasjon og den etter det.

Når en skogforvalter planter et nytt grantre vet han at det må stå i 60 til 100 år før det kan bli hogstmodent. Da snakker vi om 1 til 2 generasjoner fram som kan nyte godt av det – nyte av høsten. Forvalteren selv får ikke høste det han selv har sådd/plantet. Kan vi tenke slik om vår egen livsinnsats for kommende generasjoner? Hvis vi ikke gjør det så er det noe som vil dø ut med oss. Å nyte alt som kommer i vår vei eller vi høster blir til en katastrofe lenger fram. Slik må vi også forstå sammenhengen i Guds rike og i menigheten, Hvis vi ikke satser på barn og unge – at de må få del i evangeliet – så dør det ut med vår generasjon.

Å gi seg selv til noe større gir også en felles glede for den som sår og den som høster – de kan glede seg sammen selv om de bidrar på forskjellige stadier i det som vokser fram.

Her ligger velsignelsen til et rikt liv. Hvis vi ikke «ofrer» noe inn i det som Gud har satt oss inn i – Guds rike – så risikerer vi å miste glede og velsignelse av å være en del av dette større.

Lesetekster:

Salme 33:9

Gal 6:7b

Lukas 6:43-44

Johannes 4:34-38

Spørsmål til samtale:

  • Hvis vi tror at Gud har satt alt i sving med sin skapermakt – hvordan ser vi på at han har invitert oss med inn i syklusen med å sørge for at nytt liv kommer til – så og høste?
  • Hvis en skogforvalter må plante en ny granplante som han vet ikke kan høstes før 1 til 2 generasjoner fram – hvilket perspektiv må vi tenke på i det vi sår og kan høste?
  • Hvordan vil framtida se ut hvis vi nyter alt vi høster selv?
  • Hvordan kan vi tenke på vår livsinvestering i den sammenheng vi står i?
  • Hvordan ser vi på sammenheng mellom vår livinvestering og Guds velsignelse?

Eilif Tveit – 03.09.2019